RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla klienta (odbiorcy), pracownika klienta, dostawcy, pracownika dostawcy, kontrahenta

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Majumi Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Północna 1, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000205494 reprezentowana przez: Jerzego Zygmunta Pękalskiego – Prezesa Zarządu

2) Biorąc pod uwagę wskazane poniżej podstawy prawne dane osobowe przetwarzane będą w celu: – zawarcia i realizacji umowy o współpracy – art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 – wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 – realizacji marketingu usług Majumi Chemicals – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Majumi Chemicals Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679

3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: kancelaria prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie, firma IT obsługująca Majumi Chemicals. Pełna lista podmiotów dostępna na każde żądanie przesłane na adres: g.kustra@majumi-chemicals.com

4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu/zrealizowaniu umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy o współpracy oraz w terminach wskazanych w pkt. 4

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta.

8) Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, ani nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydata na pracownika – rekrutacja

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Majumi Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Północna 1, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000205494 reprezentowana przez: Jerzego Zygmunta Pękalskiego – Prezesa Zarządu

Cel i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma IT obsługująca pocztę elektroniczną Majumi Chemicals Sp. z o.o., której dane zostaną Pani/Panu przekazane w chwili otrzymania od Pani/Pana takiego żądania.

Czas przechowywania danych Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, – do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo do usunięcia danych osobowych, do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana innych danych jest dobrowolne.

——————————————————————————————

1Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO;
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO