REACH

Majumi Chemicals zajmuje się działalnością handlową i jako importer (dostawca) surowców chemicznych spełnia wymagania wynikające z zastosowania przepisów REACH. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie posiadają odpowiedni certyfikat REACH.

Co to jest REACH?

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku i zastępuje lub zmienia kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych.

REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów w Helsinkach.

REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez chemikalia, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

REACH nie ma zastosowania do:

  • substancji radioaktywnych
  • substancji pod nadzorem celnym
  • półproduktów niewyodrębnionych
  • przewozu substancji.

 

Więcej informacji

Krajowe Centrum Informacyjne REACH https://reach.gov.pl/reach/pl/

Krajowe Centrum Informacyjne REACH https://reach.gov.pl/reach/pl/